به خودت احترام بزار

به خودت احترام بگذار
احترام گذاشتن و مورد احترام قرار گرفتن رابطه ی علت و معلولی دارند به این معنی که اگر احترام بگذاری قطعا احترام خواهی دید اگر احترام نگذاری نباید توقع احترام داشته باشید.کارهایی که اشتباه است و با انجام دادن آن به شما آسیب می رسد هرگز انجام نده.زیرا کارهای اشتباه به مروز زمان شخصیت اجتماعی فرد را نابود می کند.زمانی که صحبت می کنید سعی کنید به صورت دقیق منظور خود را برسانید و از گفتن کلمات نامفهموم خودداری کنید.یکی از مهم ترین کارهایی که باعث محفوظ ماندن احترام شما می شود این است که هرگز برای دیگران زندگی نکن و برای خودت زندگی کن زیرا راضی کردن همه غیرممکن است و راضی نگه داشتن آنان نباید برای شما اهمیت داشته باشد.زمانی که سعی می کنید دیگران را راضی کنید توقع آنان را از خود بالا می برید در حالی که هیچ وظیفه ای نسبت به آنان ندارید.هنگامی که نزد دیگران از خود صحبت می کنید سعی کنید از خود تعریف بد نکنید و احترام خود را حفظ کنید.با تعریف کردن های بد از خود به دیگران اجازه می دهید که بتوانند به شما توهین کنند.همیشه سعی کن رسیدن به آرزوهات برایت الویت داشته باشد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کن و اجازه نده نظرات دیگران مانع رسیدن و دور شدن تو از آرزوهات باشد.همیشه شهامت نه گفتن را داشته باش و تن به اجبار و تحمیل دیگران نده تا برای خودت شخصیت مستقل بسازی.سعی کنید ببخشید اما فراموش نکنید،با بخشیدن به خودتان کمک کرده اید تا از تمام ناراحتی ها دور شوید و روحیه ی خود را از کدورت ها و ناراحتی ها نجات دهید اما هرگز فراموش نکنید تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید و اشتباهات خود را مجدا تکرار نکنید.یکی دیگر از کارهایی که برای احترام به خودت باید انجام دهی این است که سطح خودت را به اندازه ی طرف مقابلت پایین نیاور و همیشه در هر شرایطی سطح خودت را بالا نگه دار.اگر از شخصی ناراحت هستید آن را بیان کنید و دلیل ناراحتیت را بگو و انتظار معذرت خواهی داشته باشید چرا که هر کسی حق ندارد به شما توهین کند یا باعث ناراحتی شما شود.مجبور نیستید با کسانی که دوست ندارید هم نشینی کنید با کسانی که تمایل دارید همنشینی کنید.
سعی کنید از اتفاقات منفی و از شخصیت های منفی دوری کنید و همیشه روحیه ی خود را آرام و مثبت نگه دارید تا بتوانید شخصیتی با وقار و متانت نزد دیگران از خود معرفی کنید.افراد باید سعی کنند احترام خود را نزد همه بالا نگه دارند تا بتوانند در جامعه موفق تر باشند و به راحتی بازیچه ی دست دیگران نشوند.احترام فرد به رفتار خودش بستگی دارد و به کارهایی که فرد برای خودش انجام می دهد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*