تقسیمات طلایی

تقسیمات طلایی:
تناسبات طلایی نکته ایی مشترک میان ریاضی دانان و هنرمندان است به بیان ساده از تقسیم یک خط به دو قسمت مساوی به دست می آید به طوری که نسبت قسمت کوچتر به بزرگتربرابر با نسبت قسمت بزرگتر به کل خط است حتی پژوهش هامی علمی نشان میدهد تناسبات خوشایند چهره و اندام انسان بر اساس همین نسبت می باشد یعنی براساس عدد ۶/۱می باشد.یونانیان نخستین اقوامی هستند که اصول تناسب را مطرح نموده اند و در آثار معماری خود آن را رعایت کرده اند کاربرد آسانتر در طول تاریخ توسط هنرمندان مورد مطالعه قرار گرفته برای مثال:داوینچی اصولی را برای اشل انسان در نظرگرفت اما ساده ترین انها توسط فیونانچی مطرح شده که تحت عنوان رشته ی اعداد می باشد{۱۳و۸و۵و۳و۲و۱} که دراین مجموعه ی اعداد قانون تقسیمات طلایی صادق است.حتی برخی از دانشمندان باور دارند که تناسبات طلایی ماهیت هر آن چیزی است که انسان زیبا می داند.و همه ی شکلهای پرپیچ و خم در طبیعت براساس تناسبات طلایی است.
تناسبات طلایی در عکاسی:
معمولا تشخیص تناسب و ایجاد روابط مناسب میان اجزای یک اثر هنری و میان اجزا با کل براساس تجربه و مهارت هنرمند است.در عین حال تناسب اندازه ها از قوانین خاصی پیروی میکند که به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی یا تناسبات طلایی گفته میشود.یکی از نکات مهمی که یک عکاس حرفه ایی را از عکاس آماتور متمایز میکند استفاده صحیح از تنسبات طلایی می باشد با تقسیم بندی کادر براساس خطوط افقی و عمودی و یک سوم و نقاط تقاطع این خطوط می توان به یک کمپوزیسیون مناسب رسید دلیل آن این است که مغز ما اولویت را به این نقاط میدهد و۴۴درصد از انرژی کل کادر در این نقاط قرار دارند.خطوط افقی به عکس ارامش وثبات می بخشد و خطوط عمودی حسی از استقامت و استواری می بخشد هنگام عکاسی سعی کنید سوژه ی مورد نظر را روی این نقاط در نظر بگیرید و یا با قرار دادن سوژه در یک سوم کادر که یکی از نقاط پرانرژی کادرنیز می باشد و از عوامل مهم رساندن مفهوم مورد نطر به مخاطب است استفاده کنید.در عکاسی از طبیعت بهتر است خط افق در یک سوم بالا یا پایین کادرقراربگیرد تا از یکنواختی و ثبات نیز دور باشد.برخی از تاثیر گذارترین عکسهای تاریخ نیز با این روش گرفته شده اند.بهترین استفاده ی ممکن از تنسبات طلایی در عکاسی پرتره قراردادن چشمهای سوژه در شروع این نقاط و یا قرار دادن پرتره ی اصلی در یک سوم کادر است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*