رازهای آرامش

رازهای آرامش چیست؟
آرامش در زندگی برای هر فرد ضروری است و نباید آن را جزو غیر ضروری ها دانست و نادیده گرفت.آرامش درونی پایه و اساس تمام آرامش هاست.آرامشی که درون فرد وجود داشته باشد باعث به وجود آمدن آرامش های بعدی است زمانی که آرامش فقط در دنیای بیرون از فرد باشد نمی تواند فرد را آرامش دهد چرا که درون فرد ممکن است آشوب باشد و نیاز اولیه اش آرامش درونی باشد.اما چه کارهایی برای رسیدن به آرامش می توان انجام داد؟یکی از کارهایی که فرد باید انجام دهد این است که قضاوت دیگران بر زندگی اش اثری نگذارد و به قضاوت دیگران بی توجه است چرا که می داند قضاوت آنها بدون اطلاع درست از شرایط فرد است.از دیگر کارها این است که فرد نباید از دیگران توقع و انتظار داشته باشد و همچنین باید بداند که مردم وظیفه ندارند که شرایط او را درک کنند تا بتواند به آرامش برسد در غیر این صورت آرامش خود را به دلیل توقع از دیگران از دست می دهد.از مهم ترین کارهایی که فرد نباید انجام دهد این است که زمانی که فرد برای دیگران کاری انجام می دهد و لطفی در حق کسی می کند هرگز نباید توقع داشته باشد که طرف مقابل جواب خوبی او را با انجام دادن کاری برای او ادا کند.پس اگر قرار است با توقع کاری را انجام دهد بهتر است انجام ندهد و آرامش خود و دیگران را سلب نکند.از دیگر رفتارهایی که آرامش را از فرد میگیرد این طرز فکر است که فرد به دنبال به جزا رساندن دیگران است به عنوان مثال زمانی که کسی در حق او بدی می کند فرد معتقد است و دعا می کند که کائنات او را مجازات کنند این طرز فکر،ذهن فرد را مشغول به کینه ورزی می کند و آرامشی باقی نخواهد ماند.آرامش واقعی برای فرد زمانی است که فرد بداند هر کسی در دنیا جای خود را دارد و کسی دیگر نمی تواند جای او را بگیرد و کسی جای کسی دیگر را تنگ نمی کند و هر فردی روزی خودش را دارد و موفقیت های دیگران مانع رسیدن فرد به موفقیت هایش نمی شود.
از دیگر کارهایی که فرد را از آرامش درونی دور می کند زمانی است که فرد دائما به دنبال انتقاد و ایراد گرفتن از دیگران است و تمام تمرکز خود را صرف دیدن بدی ها و رفتار های دیگران می کند و با نگرش انتقادی و عیب جویی به تمام مسائل می پردازد و دیگر جایی برای آرامش خود باقی نمی گذارد.اینگونه افراد نه تنها آرامش خود را تبدیل به آشوب می کنند بلکه آرامش دیگران را هم خراب می کنند و با دخالت های بی مورد باعث به وجود آمدن ناراحتی آنان می شوند.اگر آرامش از درون افراد گم شود پیدا کردن مجدد آن کار سختی خواهد بود و زندگی بدون آرامش روی سختی به آنان نشان میدهد چرا که آرامش داشتن با خود امید و دلگرمی می آورد و انسان را از ناامیدی ها دور می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*