فداکاری در انقلاب

نمونه ای از فداکاران و انقلاب اسلامی :

در گذشته انسان های بسیار بزرگی بودند که توانستند
به آبادانی کشور عزیزمان ایران کمک کنند و کشورمان را بسازند مانند میرزا کوچک خان جنگلی،شاه عباس، شاه اسمائیل صفوی و بزرگان دیگر که همه درتاریخ نقش مهمی داشتند در گذشته شاهان ایرانی برای یک وجب از خاک میهنمان از همه چیز خود و حتی جان خود می گذشتند.
آیا میدانید امام قلی خان کیست؟
امام قلی خان فرمانده ای شجاع بود که در زمان شاه عباس نقش مهمی در آزادسازی سواحل و جزایر جنوبی ایران ازاشعال پرتقالی ها داشت،او همچون پدرش الله وردی خان به فرهنگ و عمران و آبادانی کشور علاقه ی فراوانی داشت اما بی آنکه خطایی کرده باشد،با فرزندانش به دستور شاه صفوی به قتل رسیدند.

محمدرضا شاه پهلوی چگونه و در چه تاریخی به حکومت ایران آمد؟
محمدرضا شاه پهلوی مانن پدرش دست نشانده ی بیگانگان بود آمریکایی ها با کودتای ۲۸ مرداد او را به زور بر مردم ایران تحمیل کردند شاه درواقع دست نشانده ی دولت آمریکا بود او هرمخالف باحکومتش و آزادی خواهی را از سر راه خود بر میداشت و با اعلام انقلابیون و شکنجه زندانیان، سرکوب مردم از جمله قیام خرداد۱۵ و قیام های مردمی دیگر از جمله تبعیض و فساد از نقشه های شوم آمریکا برای حکومت ظالمانه اش اجرا میکرد دولت آمریکا حکومت پهلوی را یک دولت دموکراتیک معرفی کرد.
قیام مردم ایران از سال ۱۳۴۱شروع شد ۱۵ سال طول کشید و در بهمن۲۲ سال۱۳۵۷ به پیروزی رسید .شاه و حکومتش که از حمایت قدرت های خارجی ازجمله دولت آمریکا برخورددار بود به جای توبه و بازگشت به ملت به روی مردم آتش گشودند و از کشته ها پشته ساختند و از خون جوانان دلیر وطن بهار انقلاب اسلامی درسرمای۱۳۵۷ فرا رسید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*