فرزند بی ادبت را با ادب کن

فرزند بی ادبت را با ادب کن
تربیت،امری است که نباید دست کم گرفته شود و برای آن باید یک سری اصول را رعایت کرد تا فرزند هم بتواند این اصول را رعایت کند.فرزند عزیز است اما تربیت آن عزیزتر است.اگر در تربیت کردن فرزند خود کوتاهی کرده اید باید بدانید هیچ کس تمایلی ندارد که فرزندش با فرزند شما هم بازی شود.فرزندی که بی ادب است زمانی که تبدیل به یک بزرگسال میشود بی ادب باقی می ماند و در زندگی،شغل،دوست یابی دچار مشکل خواهد شد.مودب بودن را در خانه تمرین کنید و به اجرا دربیاورید،صرف اینکه فقط به بچه گوشزد کنید که مودب باشد و خود اصول اخلاقی را رعایت نکنید کافی نیست.کودک زمانی که می بیند اعضای خانواده بهم احترام می گذارند و مودبانه رفتار می کنند بیشتر می آموزد مودب باشد تا اینکه فقط به نصیحت های شما گوش کند.
نسبت به فرزند خود مودب باشید و به او احترام بگذارید،زمانی که در خواستی دارید تا فرزندتان انجام دهد با احترام و با استفاده ار کلماتی مانند لطفا از او در خواست کنید.به فرزند خود یاد بدهید به دیگران کمک کند و دیگران برایش با ارزش باشند،اگر دیگران از او کمکی می خواهند با کمال میل به دیگران کمک کند.هم چنین به کودک یاد بدهید زمانی که درخواستی دارد درخواست خود را به صورت دستوری بیان نکند و با کلماتی مانند لطفا بگوید.اگر در خیابان یا هنگام بازی به کسی ضربه ای زد از شخص مقابل معذرت خواهی کند،بدین صورت ارزشمند بودن دیگران را خواهد فهمید.زمانی که کودک صحبت می کند با حوصله به صحبت هایش گوش دهید و صحبت اش را قطع نکنید تا کودک هم یاد بگیرد نباید صحبت های کسی را قطع کرد.اما در جامعه ای که اکثر مردم این موضوعات را رعایت نمی کنند آموزش این مسائل کار آسونی نیست،جامعه ای که بیشتر در حال خشونت هستند تا مهربانی،باید به کودک آموزش داد که ابتدا از خودش شروع کند تا بتواند در آینده فرد قابل احترامی باشد.به فرزند خود یاد بدهید زمانی که کسی با او صحبت می کند مشغول کاری نشود و با نگاه کردن به شخصی که صحبت می کند احترام خود را ادا کند،اما اگر پدر و مادر خانواده زمانی که کسی با ایشان صحبت می کند مشغول انجام کاری با موبایل است و سرش را حتی بلند نمی کند و فرزند شاهد این صحنه هاست پس توقع احترام از کودک نمی توان داشت.با تربیت کردن،هم به فرزند خدمت کنیم هم به جامه.

دیدگاه‌ها ۰

*
*