والدین سختگیر

والدین سخت گیر
نوزادانی که هر روزه متولد میشوند و رشد میکنند و پیر میشوند و میمیرند،چرخه ی طبیعت را حفظ می کنند.انسان هایی که ازدواج می‌کنند و هدف از ازدواج آنها عشق و علاقه و تشکیل خانواده است اما از مهم ترین هدف های ازدواج،فرزند داشتن است که آن را میوه و نتیجه ی زندگی خود میدانند و در صورت نداشتن فرزند،زندگی را بیهوده و بی نتیجه تصور می کنند و در حسرت داشتن فرزند می مانند.زندگی زوجین بعد از مدتی نیازمند وجود یک فرزند است که به خانه شور و نشاط ببخشد و فضای خانه را پر از انرژی کند.هر والدینی قبل از به دنیا آمدن فرزندش برای او برنامه هایی دارد و به سبک تربیت فرزند فکر و تدبیر دارد که بتواند فرزندی مفید تحویل جامعه بدهد.ناگفته نماند افرادی هم وجود دارند که بر این باورند که فرزند باید بدون هیچ حساسیت و تدبیری بزرگ شود تا مستقل تر باشو و وابستگی نداشته باشد.والدین در تربیت و پرورش دادن فرزند خود هر کدام شیوه ی خود را دارند و طبق آن عمل می کنند و هر یک از آنها شیوه ی خود را درست می پندارد.گروهی از والدین هستند که به سخت گیری معروف هستند و والدین سخت گیر نامیده می شوند.این گروه،در مورد هیچ یک موضوعی کوتاه نمی آیند و در همه ی موارد سخت گیری خود را اجرا می کنند.و فرزندان این گروه،از والدین خود می ترسند و همیشه استرس دارند که مبادا خطایی از خودشان سر بزند و تنبیه شوند چرا که این فرزندان میدانند والدین آنها کوتاه نخواهد آمد و بخششی در کار نیست.اما در بیشتر موارد،این والدین کودکان دروغگوتری دارند چرا که سخت گیری والدین باعث دروغ بافتن آنها میشود.این دروغگویی بیشتر در کودکانی وجود دارد که والدین شان بخاطر هر کار اشتباهی آنان را تنبیه می کند.این کودکان بخاطر رفتار نادرست والدین خود یاد میگیرند چگونه دروغ بگویند تا به دلیل شیطنت هایی که می کنند تنبیه نشوند.هر چقد سخت گیری والدین بیشتر شود قوه دروغگویی فرزندان بیشتر رشد می کند تا بتواند از خودش در برابر تنبیه هایی که خواهد شد محافظت کند.گروه دیگری از والدین هستند که در تربیت فرزند خود هیچ نقشی ندارند و هیچ برنامه ای برای تربیت اش ندارند.والدین این فرزندان،در مهمانی ها باعث آزار دیگران میشوند چرا که فرزند آزاد است هر شیطنتی را انجام دهد و ناهنجاری به وجود بیاورد.این فرزندان نه تنها ترسی از دیگران و والدین ندارند بلکه از سمت خانواده حمایت میشوند زیرا زمانی فردی به شیطنت فرزندشان اعتراض می کند به شدت عصبانی میشوند و از فرزند خود دفاع می کنند و شهامت فرزند را برای شیطنت بیشتر می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*