موفقیت وندیک در اخذ سه نشان ایزو

وندیک موفق به اخذ سه نشان ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ شد .