طراحی چهره

یکی از مهمترین قسمتهای طراحی است و یادگیری آن نیازمند رعایت چند نکته می باشد. در طراحی چهره میتوانید سر را به صورت بیضی فرض کنید و جای اجزای صورت را مثل چشم و بینی و دهان مشخص کنید.حال بر روی طرحی که پیش روی دارید خط ابرو و چشمها و خطوط کنار دهان را مشخص کنید.چشمها در یک دوم بیضی و بینی در یک چهارم بیضی قرار دارد.این اندازه ها و تنسبات به صورت فرضی برای دورانی است که سعی میشد برای زیبایی اندازه هایی وضع شود.اینان برای این که واحدی رامشخص کنند چشم را ملاک قرار داده اند مثلا فاصله ی دوچشم یک چشم است و پهنای سر پنج چشم است و فاصله ی ابرو با چشم پهنای یک چشم است و پهنای بینی در قسمت پره ها یک چشم است و اندازه ی دهان برابر با یک و نیم برابر چشم است.

چشم:

عضو حساس و کروی شکل صورت است که درون آن کاسه ی چشم قرار گرفته است و به وسیله ی استخوان ابرو و پیشانی و گونه محافظت میشود از آنجا که چشمها بر ملا کننده ی اسرار درون است وضعیت چشم ها و حالاتی که به  خود میگرند به گونه ایی است که چهره را تحت تاثیر خود قرار میدهد چشمها در حالت نیمرخ بر روی خطی قرار میگرند که از پره ی بینی بالا میرود.زاویه دوطرف چشم یکسان نیست.

بینی:

برجسته ترین عضو صورت است و ساده ترین حالت بینی تجسم یک هرم است که قاعده اش رو به پایین است پهنای بینی به اندازه ی طول یک چشم است و محل قرارگیری اش روی یک چهارم پایین چهره است و بخش بالای بینی استخوانی و بخش پایینی آن غضروفی است.

دهان:

قرارگیری لبها بستگی به قوس دندانها دارند برجستگی دهان در حالت نیمرخ نمایان تر است لب بالا معمول کلفت تر است و لب بالا تیره تر از لب پایین است داین عضو متحرک در بیان عواطف چهره نقش مهمی دارد.پس در هنگام طراحی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.

گوش:

طراحی از گوش پیچیدگی خود را دارد که با تمرین و تکرار به دست می آید از پشت مانند شیپور است و از روبه رو مانند صدف است از بالا پهن و به قسمت باریکتری منتهی میشود.اندازه ی تقریبی گوش برابر با اندازه ی بینی است.

مو چانه ابرو:

هنگام طراحی از مو باید حجم و جنس مو رو در نظر گرفت هرکدام از موها ویژگی خود را دارند که میتوان با تمرین و تکرار مهارت پیدا کرد.در ترسیم ابرو و موها با گذاشتن سطح خاکستری میتوان حالت طبیعی تری نشان داد.

ابرو عضو متحرکی نیست ولی به وسیله ی ماهیچه های پیشانی حرکت میکند.چانه در چهره ی صورت کمتر نمایان است ولی در سنین پیری نمایان تر میشود.

کل اثر را باید هماهنگ پیش برد و در هر لحظه که دست از کارکشیدید کل اثر به یک اندازه کارشده باشد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*